Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

IrisCall Algemene Abonnementsvoorwaarden omvatten de IrisCall Mobile Dienst. De contractuele relatie tussen IrisCall en de Klant (hierna de Overeenkomst genoemd) wordt bepaald door de onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden, door de abonnementsaanvraag met eventuele bijvoegsels en door de door de Klant gekozen abonnementsformule.
De Algemene Abonnementsvoorwaarden hebben betrekking op de IrisCall-dienst – met uitsluiting van het toestel voor mobiele telefonie. Zij vermelden de rechten en plichten van IrisCall en van de Klant in het kader van de levering van de IrisCall-dienst. In het kader van de Tellinkdienst kunnen diensten aanverwant aan de Mobiele Dienst aangeboden worden. Afhankelijk van aanverwante dienst, kan er tussen de Klant en IrisCall een bijzonder contract overeengekomen worden. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het bijzonder contract en de Overeenkomst, heeft het bijzonder contract voorrang. Alle in deze Algemene Abonnementsvoorwaarden vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
Het contract werd opgemaakt in 2 exemplaren. Het vermeldt ten minste:
1. de identificatie van de klant;
2. het nummer van de Sim-kaart;
3. de gegevens betreffende de facturering en de betaling.

2. Activeringsprocedure voor het abonnement op de IRISCALL diensten

2.1. Te leveren informatie

2.1.1. De Klant die een abonnement aanvraagt op de IrisCall -dienst is verplicht de abonnementsaanvraag juist en volledig in te vullen en op eenvoudig verzoek de volgende documenten voor te leggen:
* indien de Klant een natuurlijke persoon is:
– de originele Belgische identiteitskaart, of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België;
– in voorkomend geval de gevraagde aanvullende identificatiedocumenten;
– het bewijs leveren dat hij in Belgie een woonplaats of een vaste verblijfplaats heeft;
* indien de Klant een rechtspersoon of een feitelijke vereniging is:
– een exemplaar van de statuten die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad alsook van alle in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wijzigingen;
– de originele Belgische identiteitskaart, of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België, van de natuurlijke persoon die gemachtigd is om de rechtspersoon of feitelijke vereniging te vertegenwoordigen.
2.1.2. Elke persoon die zich voorstelt als mandataris van een natuurlijke persoon of rechtspersoon of van een feitelijke vereniging is verplicht zich op verzoek van IrisCall te identificeren en het bewijs te leveren van zijn hoedanigheid als mandataris.
2.1.3. De Klant verbindt zich ertoe IrisCall onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in de bij de indiening van de abonnementsaanvraag verstrekte informatie. Indien de Klant wijzigingen in de meegedeelde gegevens te laat doorgeeft, kan hij geen enkele aanspraak maken op het met terugwerkende kracht aanbrengen van wijzigingen of herfactureren door IrisCall.
2.1.4. De Klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de door hem verstrekte informatie.

2.2. Redenen tot weigering

IrisCall behoudt zich het recht voor een abonnementsaanvraag of de toegang tot buitenlandse netwerken (de roamingmogelijkheden) of tot bepaalde extra diensten te weigeren om een van de volgende redenen:
a) de Klant weigert de vereiste informatie te leveren vermeld in artikel 2.1;
b) de abonnementsaanvraag is niet behoorlijk ingevuld;
c) de Klant heeft de verplichtingen die hem opgelegd werden in een andere overeenkomst met IrisCall niet nageleefd;
d) er zijn bewijzen of ernstige vermoedens van niet -betaling en/of fraude door de Klant;
e) de Klant heeft onjuiste en/of valse gegevens geleverd;
f) de Klant komt voor in het Preventel-bestand vermeld in artikel 2.3.
g) ingeval de capaciteit van het netwerk t.g.v. van de aanvraag wordt overschreden;

2.3. Het Preventel-bestand

De vzw Preventel heeft als doel een database samen te stellen, te beheren en te verspreiden. Deze database (verder ‘het Preventel-bestand’ genoemd) wordt aan haar leden ter beschikking gesteld. Aan de hand van het bestand wil men fraude of niet-betaling door bestaande of kandidaat-klanten van de telecommunicatienetwerken in België voorkomen en/of tegengaan. IrisCall raadpleegt het bestand ter gelegenheid van elke abonnementsaanvraag door een nieuwe Klant en weigert een abonnement aan personen die in het bestand zijn opgenomen.
De IrisCall-dienst kan worden geweigerd of beperkt omdat de kandidaat-klant opgenomen is in het Preventel -bestand. Indien de kandidaat-klant meent dat hij onterecht in het Preventel-bestand geregistreerd is, kan hij met behulp van bewijsstukken hiertegen bezwaar indienen bij Preventel (Winston Churchilllaan 96, 1180 Brussel).

2.4. Waarborg

2.4.1. IrisCall behoudt zich het recht voor zowel bij de abonnementsaanvraag als tijdens de looptijd van het abonnement de betaling van een waarborg te eisen. IrisCall kan een waarborg vragen na een vertraging bij of een incident met de betaling, als het bedrag van de gesprekken van de Klant het rechtvaardigt, indien de inlichtingen uit het dossier onvolledig zijn, indien de controle van het dossier het rechtvaardigt, of bij het toekennen van de mogelijkheid om internationale gesprekken te voeren. De waarborg bedraagt maximaal 1200 euro per Sim-kaart, zowel voor mobiele als voor vaste telefonie.
2.4.2. Indien de waarborg niet op de vastgestelde datum is betaald, wordt de abonnementsaanvraag geweigerd of het abonnement opgezegd zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
2.4.3. Op de als waarborg gestorte som wordt geen rente uitbetaald.
2.4.4. Deze som wordt in zijn geheel gebruikt voor de (gedeeltelijke) betaling van de eerstvolgende factuur of facturen, en dit vanaf de vierde factuur volgend op de betaling van de waarborg.
2.4.5. Ingeval van kredietkaartdomiciliëring behoudt IrisCall zich het recht voor zowel bij de abonnementsaanvraag als tijdens de duur van het abonnement bij de kredietkaartverstrekker een autorisatiecode aan te vragen. Die code zal IrisCall machtigen ingeval van niet-betaling van het totaal of een gedeelte van een factuurbedrag op de vervaldag, om een betaling van 60 euro te bekomen van de kredietkaartverstrekker. IrisCall verwittigt de Klant hiervan ten laatste 24 uur voor de aanvraag door een gewone brief naar het facturatieadres.

2.5. Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

2.5.1. IrisCall activeert – behoudens in uitzonderlijke omstandigheden en ter gelegenheid van speciale acties en/of aanbiedingen – de Simkaart( en) binnen een zo kort mogelijke termijn na aanvaarding van het dossier, op voorwaarde dat de Klant de vereiste abonnementsaanvraag en informatie heeft geleverd en de abonnementsaanvraag voldoende leesbaar heeft ingevuld. Indien IrisCall deze verplichting niet nakomt, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen de 7 werkdagen schriftelijk te beëindigen.
2.5.2. Tenzij anders overeengekomen, bestaat de Overeenkomst vanaf de wilsovereenstemming en treedt ze in werking op de dag dat de Simkaart (zoals gedefinieerd in artikel 3.2.2 van de Algemene Abonnementsvoorwaarden) geactiveerd wordt. Vanaf de dag van activering van de Sim-kaart zijn de bijdragen verschuldigd.
2.5.3. Indien de Overeenkomst gesloten wordt voor een onbepaalde termijn geldt er geen minimumtermijn qua opzeg.
Deze Overeenkomst van onbepaalde duur kan op gelijk welk ogenblik beëindigd worden, mits naleving van de voorwaarden voorzien in art. 8.2 van de huidige abonnementsvoorwaarden.
2.5.4. Een faxbericht en de handtekening erop hebben dezelfde bewijskracht als het originele bericht en de originele handtekening.

2.6. Wijziging van de Algemene Abonnementsvoorwaarden en van de tarieven

2.6.1. IrisCall verbindt zich ertoe de Klant naar behoren te informeren (individueel) en dit minstens 1 maand voor de wijziging wordt doorgevoerdin geval van een wijziging van de tarieven of Algemene Voorwaarden.
2.6.2. De Klant die de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen conform artikel 8.2 van de gegeven Algemene Abonnementsvoorwaarden.

3. Prestaties en verplichtingen van IrisCall

3.1. Bij de indiening van de abonnementsaanvraag deelt IrisCall aan de Klant alle nodige informatie mee met betrekking tot de IrisCall-dienst (capaciteit van de IrisCall-dienst, beschikbare opties, tarieven, …).

3.1.1 gebruikers hebben gratis en zonder gebruik van enig betaalmiddel toegang tot de nooddiensten via de hierna vermelde noodnummers :
de medische spoeddienst : 100 en 112;
de brandweerdiensten : 100 en 112;
de politiediensten : 101 en 112;
de civiele bescherming : 100 en 112;
het antigifcentrum : 070-245 245;
de zelfmoordpreventie : 0800-32 123 en 02-649 95 55;
de teleonthaalcentra : 106, 107 en 108;
de kindertelefoondiensten : 102, 103 en 104;
het Europees centrum voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen : 110

3.2. De Mobiele Dienst

3.2.1. IrisCall verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang van de Klant tot het IrisCall-telecommunicatienetwerk en tot de Mobiele Dienst te verzekeren. Deze verbintenis is een middelenverbintenis en enkel IrisCall bepaalt de technische middelen die nodig zijn om de toegang tot de Mobiele Dienst onder de meest gunstige omstandigheden te realiseren. Mobiele telefonie is een vorm van draadloze communicatie en werkt door de verspreiding van radiosignalen. Aangezien deze signalen verstoord kunnen worden door een externe bron of door hindernissen die inherent zijn aan gebouwen, aan de vegetatie of aan het reliëf, kan een perfecte transmissie niet altijd en overal
gegarandeerd worden. Bovendien hangt de kwaliteit van de Mobiele Dienst ook af van de kwaliteit van de gebruikte gsm. IrisCall draagt geen enkele aansprakelijkheid voor gelijk welke storing in de transmissie die door de hierboven vermelde omstandigheden is veroorzaakt.IrisCall herinnert eraan dat het zijn netwerk optimaal wil houden.
3.2.2. IrisCall levert aan de Klant een kaart met microprocessor, de IrisCall-Sim-kaart (in de onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden ‘de Sim-kaart’ genoemd), die de Klant in zijn gsm moet plaatsen om toegang te krijgen tot de Mobiele Dienst. De Sim-kaart bevat alle gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de Klant binnen het netwerk, welke ook het toestel is dat gebruikt wordt voor het ontvangen of verzenden van oproepen.De Sim-kaart vertegenwoordigt het abonnement van de Klant op het netwerk en op de Mobiele Dienst. De toegang tot de Simkaart
is beveiligd door een pincode (Personal Identification Number), die door de Klant kan gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzingen in de handleiding van zijn gsm.
3.2.3. Bij de activering wordt aan de Klant een IrisCall-telefoonnummer toegekend. Behoudens overeenkomst tussen de twee partijen kan de Klant zich niet beroepen op het recht om een bepaald IrisCall -telefoonnummer te eisen. Indien er een overeenkomst is die de Klant toelaat zijn Tellinktelefoonnummer te kiezen, geldt deze enkel voor nog beschikbare nummers. Op vraag van de Klant kan zijn IrisCall-oproepnummer gewijzigd worden, op voorwaarde dat de wijziging technisch mogelijk is. Kosten kunnen hiervoor aangerekend worden aan de Klant. Het wordt de Klant sterk aangeraden zijn nieuwe IrisCall-telefoonnummer pas te communiceren na bevestiging door IrisCall .
3.2.4. IrisCall behoudt zich het recht voor om het IrisCall-telefoonnummer dat toegekend werd aan de Klant te veranderen om redenen die verband houden met de uitbating van de Mobiele Dienst. De Klant wordt hiervan in dat geval minstens twee maanden vooraf op de hoogte gebracht.Met betrekking tot internationale oproepen (roaming) wordt de Mobiele Dienst mede bepaald door de geografische zone(s) waarin de Klant oproepen wil uitvoeren en ontvangen én door de commerciële overeenkomsten afgesloten door IrisCall. De Mobiele Dienst kan worden aangepast naarmate deze overeenkomsten evolueren.

3.3. Vaste Telefonie

3.3.1. IrisCall zal u Diensten verschaffen die een toegangscode gebruiken, CLI (Calling Line Identification,functie die het oproepende nummer identificieert), en wissellijnen van andere dienstverleners om uitgaande telefoongesprekken te routeren van uw specifieke telefoonlijnen over of via het IrisCall Netwerk.
3.3.2. IrisCall zal u ook de PIN Code(s) verschaffen om toegang te hebben tot de diensten die toegangscodes gebruiken.
3.3.3. IrisCall mag van tijd tot tijd nieuwe diensten introduceren.
3.3.4. IrisCall zal erop toezien dat wij alle redelijke zorg en vakmanschap hanteren die kan verwacht worden van een dienstverlener om u een kwalitatief hoogstaande en voortdurende dienst te verzekeren in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden zoals hier uiteengezet. IrisCall garandeert niet dat elk van onze diensten ononderbroken of vrij van gebreken zal zijn. Wij zullen het systeem controleren op gebreken en wij zullen deze gebreken zo snel als praktisch mogelijk rechtzetten, tenzij veroorzaakt door een falen buiten onze controle.
3.3.5. Wij zullen u schriftelijk in kennis stellen van de datum waarop de door u verlangde Diensten zullen verleend worden en wij zullen alle redelijke inspanningen ondernemen om deze diensten op die datum te verlenen.
3.3.6. Uw aanvraag voor de Diensten is onderworpen aan onze aanvaarding

3.4. Wijziging van de prestaties

3.4.1. Behoudens in geval van overmacht, verbindt IrisCall zich ertoe zijn klanten op de hoogte te brengen van elke wijziging die gevolgen heeft voor de toestellen voor mobiele telefonie en vaste telefonie. De eventuele noodzaak van vervanging van of veranderingen aan de mobiele telefoon en vaste telefoon die toegang verleent tot bepaalde IrisCall-diensten geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding op voorwaarde dat de wijziging of vervanging onafhankelijk van de wil van IrisCall geschiedt.

3.5. Bescherming van het privé-leven

3.5.1. De persoonsgegevens met betrekking tot de Klant en de oproepgegevens en oproepnummers worden opgenomen in de IrisCall-bestanden en worden door IrisCall of door derden, die in zijn naam handelen, verwerkt, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. De onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden genoemde bestanden zijn eigendom v an IrisCall.
3.5.2. IrisCall kan aan de vzw Preventel, vernoemd in artikel 2.3, persoonlijke gegevens doorgeven van de klanten die hun verplichtingen jegens IrisCall niet nakomen, met het oog op het registreren van deze klanten in het Preventel-bestand. Ingeval de klacht van de Klant overeenkomstig artikel 12.1.2. wordt ingediend, alvorens registratie in het Preventel-bestand, zal de informatie slechts na onderzoek en behandeling van de klacht door de Ombudsdienst aan de vzw Preventel worden doorgestuurd. Indien de klant reeds in het Preventel-bestand werd opgenomen, zal IrisCall tijdens het onderzoek en de behandeling van de klacht door de Ombudsdienst, de klant uit het bestand schrappen op oorwaarde van volledige betaling van alle niet -betwiste bedragen en de bedragen die geen deel uitmaken van de behandeling van de klacht.
3.5.3. In geval de dienst geweigerd wordt omdat de kandidaat-klant opgenomen is in de Preventel-databank kan de dekandidaat-klant die meent dat hij onterecht on voornoemd bestand geregistreed is bij Preventel met als maatschappelijke zetel Winston Churchilllaan 96, 1180 Brussel terecht om zijn zijn standpunt naar voren te brengen aan de hand van bewijsstukken.
3.5.4. Tenzij anders vermeld bij de abonnementsaanvraag geeft de Klant IrisCall toestemming zijn persoonlijke gegevens te vermelden in het kader van een dienst inlichtingen voor IrisCall -klanten, en deze gegevens te verstrekken aan derde bedrijven die diensten verschaffen inzake mobiele telefonie.

3.6. Verantwoordelijkheden van IrisCall

A. Mobiele Telefonie

A.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3.2.1 en 10 van de onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden kan IrisCall niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een slecht gebruik van de IrisCall-dienst, in geval van een slechte werking van de gsm en/of de bijbehoren, of in geval van het niet werken van een Sim-kaart in een gsm die niet goedgekeurd werd door de bevoegde instanties.
A.2. Rekening houdend met het feit dat het netwerk van MOBISTAR momenteel geen volledige dekking biedt voor het Belgisch grondgebied, dient het voorzien te worden dat de Dienst niet beschikbaar zal zijn voor sommige streken.
A.3. IrisCall zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het slecht functioneren van het netwerk van MOBISTAR of de onderbreking van de Dienst, noch voor wijzigingen die worden aangebracht aan de Dienst.
A.4 MOBISTAR, haar dochtermaatschappijen en hun respectieve bedienden, zaakvoerders en directeuren zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden door gebruikers van de IrisCall Mobile Dienst.
A.5 De aansprakelijkheid van IrisCall is beperkt tot de schade die voort vloeit uit een bedrog of zware fout of niet naleving van een wezenlijke bestanddeel van de Overeenkomst. IrisCall zal niet aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse sc hade, verlies van winsten inkomsten of kansen. Het totale bedrag waartoe IrisCall gehouden is voor alle aanspraken wel of niet met elkaar verbonden van de Klant gedurende een periode van twaalf (12) opéénvolgende maanden zal het bedrag vierduizend (4000) Euro niet overschrijden.
A.6. IrisCall is niet verantwoordelijk voor de inhoud van telefoongesprekken en berichten en ook niet voor de eventuele schade die deze zouden kunnen veroorzaken. IrisCall kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diensten die aangeboden worden door derden en die toegankelijk zijn door tussenkomst van de IrisCall-dienst, noch voor de facturering ervan.
A.7. IrisCall is niet aansprakelijk:
• in geval van een slechte installatie van de gsm of de bijbehoren, of in geval van het gebruik van niet-erkend materiaal;
• in geval van storingen in de levering of exploitatie van de telecommunicatiemiddelen die worden verstrekt door de exploitanten van netwerken waarop de installaties van IrisCall zijn aangesloten, onder andere bij gebreken aan het netwerk van de plaatselijke operator;
• in geval van opschorting van de dienst conform artikel 7;
• in geval van storingen in of onbeschikbaarheid van voorgestelde diensten op de door derde leveranciers of operatoren verstrekte telecommunicatienetwerken;
• in geval van wijzigingen als gevolg van voorschriften van het BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie);
• in geval van overmacht.

B. Vaste Telefonie

B.1. Geleverde uitrusting (indien toepasselijk)
B.1. 1. Indien uw telefoonsysteem LCR-software bevat, dient u uw PABX-systeem (telefooncentrale) te herprogrammeren om toegang te hebben tot het IrisCall netwerk.
B.1. 2. U stemt ermee in dat IrisCall steeds eigenaar blijft van elke door IrisCall geleverde uitrusting tijdens de periode dat deze uitrusting zich in uw gebouwen bevindt. U zal erop toezien dat deze uitrusting op een veilige plaats gehouden wordt en in een goede staat van werking wordt onderhouden, en niet wordt gebruikt door iemand anders dan het door IrisCall geautoriseerde personeel in het normale dagelijkse onderhoud van het systeem. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal u de door IrisCall aangewezen vertegenwoordigers toelaten om alle uitrusting die eigendom is van IrisCall weg te nemen, hetgeen zo snel en proper mogelijk zal gebeuren.
B.1. 3. U zal de nodige uitrusting, de lokalen en een stabiele stroomtoevoer verschaffen waar dit vereist is, alsook een geschikte omgeving om een stabiele werking van de door IrisCall geleverde uitrusting te verzekeren. U zal IrisCall geen vergoeding aanrekenen voor deze stroomtoevoer aangezien dit een voorwaarde is voor het verlenen van onze Dienst.
B.2. Garanties en beperking van aansprakelijkheid
B.2.1. In de mate dat alle of enige onderdelen van de Dienst defect, onbeschikbaar of gestoord zijn, zal IrisCall alle redelijke pogingen ondernemen om de Dienst zo spoedig mogelijk te herstellen volgend op de kennisgeving van het probleem. Er kan een vergoeding toegekend worden in overeenstemming met het reglement van onze Klantendienst in voege op dat moment. IrisCall zal NIET verantwoordelijk zijn voor enige fouten in uw Telecommunicatieuitrusting waardoor IrisCall niet in staat is om u onze Diensten te verschaffen.
B.2.2. IrisCall zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor opgelopen verliezen die het gevolg zijn van enige herprogrammatie van uw uitrusting, zowel door IrisCall personeel of diens onderaannemers, tenzij dit verlies met opzet werd veroorzaakt of door wangedrag van het personeel van IrisCall of diens onderaannemers.
B.2.3. IrisCall zal niet verantwoordelijk zijn voor enige schade aan eigendom in uw gebouwen die het gevolg is van de installatie van, het wegnemen van of het herstellen van uitrusting die door IrisCall geleverd en onderhouden werd, tenzij deze schade met opzet werd veroorzaakt door onachtzaamheid of wangedrag van het personeel van IrisCall of diens onderaannemers.
B.2.4. Behalve voor zover als hierboven omschreven, is IrisCall op geen enkele manier aansprakelijk onder deze Overeenkomst voor Tellinks nalatigheid of anderzijds. IrisCall zal in geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn om een vergoeding te betalen voor enige indirecte schade (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot winstderving, verlies van inkomen, zakencijfer of verwachte besparingen of beschadiging van gegevens). In het geval van een falen van de Dienst, zal IrisCall niet aansprakelijk zijn voor enige bijkomende kosten indien u uw verkeer naar een andere maatschappij verlegt.
B.2.5. Onder deze Overeenkomst sluit IrisCall geen aansprakelijkheid uit voor een overlijden of voor lichamelijke verwondingen veroorzaakt door Tellinks nalatigheid.
B.2.6. Deze paragraaf F bevat Tellinks volledige aansprakelijkheid met betrekking tot deze Overeenkomst. Alle andere uitdrukkelijke of impliciete bepalingen, voorwaarden en garanties worden hierbij uitgesloten in de meest mogelijke mate toegelaten door de wet. De bepalingen zoals omschreven in paragraaf F zullen tevens van toepassing zijn wanner deze Overeenkomst wordt beëindigd of afloopt.
B.2.7. Elk deel van deze Overeenkomst dat de aansprakelijkheid van IrisCall uitsluit of beperkt, werkt afzonderlijk van elkaar. Indien eender welk deel ontoelaatbaar is of geen uitwerking heeft, zullen de andere delen van toepassing blijven.
B.3. Gebuik van uw PIN Code(s)
B.3.1. Uw PIN code is vertrouwelijk en persoonlijk en het is uw verantwoordelijkheid om uw PIN code veilig te bewaren.
B.3.2. U bent verantwoordelijk voor alle opgelopen kosten door het gebruik van uw PIN code. U zal ons onmiddellijk telefonisch en schriftelijk op de hoogte brengen als en wanneer u vermoedt dat uw PIN code wordt gebruikt zonder uw toestemming of indien u uw PIN code wenst te annuleren. Wij mogen de PIN code naar eigen goeddunken opschorten.

4. Verplichtingen van de Klant

4.1. De Klant blijft tegenover IrisCall altijd als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. IrisCall dient onder geen beding rekening te houden met enige overdracht aan een derde in overtreding met art. 6.2 van de onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden, ongeacht wie deze derde is of welke gsm deze gebruikt.

4.1.1 De Klant verbindt zich ertoe de IrisCall-dienst te gebruiken als een goede huisvader, conform de bepalingen van de Overeenkomst, de heersende wetten en de heersende reglementen. Het is verboden deze dienst te gebruiken in strijd met de openbare orde of de goede zeden.
4.1.2 De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde bedragen. Elke andere persoon dan de Klant die een betaling uitvoert, verweft uit dien hoofde geen enkel recht ten opzichte van IrisCall.
4.1.3 De Klant kan in geen geval aan een derde persoon zijn IrisCall-abonnement doorverhuren. Hij verbindt zich er overigens toe de Tellinkdienst slechts voor eigen gebruik te bestemmen. Zo mag de Klant onder andere in geen geval telefoontrafiek aan derden doorverkopen of de Mobiele Dienst aanwenden als deeloplossing voor een andere telecommunicatiedienst voor een gebruik ten dienste van derden waaruit hij een financieel voordeel zou halen.
4.1.4 Het is de Klant verboden handelingen te verrichten of te la ten verrichten, de Sim-kaart zodanig te gebruiken of apparatuur aan te wenden van welke aard ook en op welke wijze ook, ten gevolge waarvan
• de integriteit en/of de werkzekerheid van het netwerk kunnen beïnvloed worden; en/of
• de interoperabiliteit van de netwerken en/of het telecomverkeer in gedrang zou kunnen gebracht worden; en/of
• storingen veroorzaakt kunnen worden of veroorzaakt worden binnen de Mobiele Dienst en/of het telecommunicatieverkeer.

4.2. De Mobiele Dienst

4.2.A. DE SIM-KAART
4.2.1. IrisCall blijft eigenaar van de Sim-kaart die aan de Klant gegeven wordt bij de goedkeuring van zijn abonnementsaanvraag. De Klant verbindt er zich toe deze niet af te staan, te verhuren, te vernietigen of op gelijk welke manier te beschadigen. Hij verbindt zich er toe de kaart op het eerste verzoek van IrisCall – om welke reden dan ook – onmiddellijk terug te bezorgen, zowel tijdens als bij de beëindiging van de Overeenkomst.
4.2.2. De Klant neemt alle nodige voorzorgen om te vermijden dat zijn Sim-kaart verkeerd of kwaadwillig gebruikt wordt.
4.2.3. Elke poging tot nabootsing van de technische identificatiegegevens die op de Sim-kaart opgeslagen zijn, is verboden en kan bestraft worden.
4.2.4. In geval van verlies of diefstal van zijn Sim-kaart verwittigt de Klant de Klantendienst van IrisCall onmiddellijk telefonisch en vraagt hij om de Sim-kaart tijdelijk op te schorten. De Klant moet de kosten van de telefoongesprekken die met zijn Sim-kaart werden gevoerd na deze telefonische kennisgeving niet betalen. De Klant krijgt een nieuwe Sim-kaart binnen de 5 werkdagen nadat IrisCall een schriftelijke verklaring van verlies of diefstal en een kopie van de identiteitskaart van de houder ontvangen heeft. Indien de Klant zijn gestolen of verloren verklaarde Sim-kaart terugvindt, kan hij deze opnieuw laten activeren via een schriftelijke aanvraag, te richten aan de Klantendienst van IrisCall.
Opschortings – en reactiveringskosten ten bedrage van 30 euro kunnen in rekening worden gebracht.
4.2.5. Indien de Sim-kaart blokkeert of beschadigd raakt ten gevolge van een verkeerde handeling door de Klant, wordt na schriftelijke aanvraag van die Klant een nieuwe kaart bezorgd. De kosten voor de hernieuwing van de Sim-kaart kunnen aan de Klant aangerekend worden.
4.2.6. Indien de Sim-kaart defect is ten gevolge van een productiefout of een slechte configuratie van de Sim-kaart, wordt aan de Klant gratis een nieuwe Sim-kaart bezorgd.
4.2.B. CLIP/CLIR
CLIP: Presentatie van de identificatie van de oproeper.
CLIR: Restrictie van de ident ificatie van de oproeper
Dankzij CLIP kan de Klant op het scherm van zijn gsm het nummer van de beller aflezen en wordt zijn nummer zichtbaar op het toestel van correspondenten die eveneens CLIP hebben geactiveerd. Indien de Klant CLIR activeert, wordt zijn nummer niet meegestuurd bij een oproep en kan hij het nummer van zijn correspondenten niet zien. De klant kan op elk moment gratis beslissen om over te schakelen van het “permanent verschijnen” van zijn oproepnummer naar het “permanent niet verschijnen” (CLIR) van zijn oproepnummer en omgekeerd. Bij doorschakeling ziet de persoon naar wie de oproep is doorgeschakeld het telefoonnummer van de initiële beller. De Klant kan het nummer van zijn correspondent zien (CLIP) indien de technische voorwaarden het mogelijk maken, indien de correspondent die mogelijkheid niet beperkt heeft (door CLIR te activeren) en indien het toestel van de Klant de CLIP-functie ondersteunt. Als de oproep van een ander netwerk komt, wordt het nummer van de correspondent slechts getoond indien alle betrokken netwerkoperatoren het nummer doorsturen.
4.2.C. DE TOESTELLEN VOOR MOBIELE TELEFONIE
4.2.7. De Klant verbindt zich ertoe enkel toestellen voor mobiele telefonie te gebruiken die erkend zijn volgens de Belgische reglementering en die perfect functioneren. Het is verboden op toestellen voor mobiele telefonie en bijbehoren apparatuur aan te sluiten die storingen kan veroorzaken binnen de IrisCall-dienst.
4.2.8. Voordat het abonnement van de Klant wordt geactiveerd, kan hem worden gevraagd om zijn gsm te laten controleren. Indien vastgesteld wordt dat deze gsm storingen veroorzaakt of kan veroorzaken, kan IrisCall de abonnementsaanvraag van de Klant weigeren.
4.2.9. De Klant verbindt zich ertoe alle kosten en alle mogelijke betalingen verricht door IrisCall, voortspruitend uit de niet-naleving van artikel 4 (bijvoorbeeld schadevergoedingen betaald aan derden of reparatiekosten) te vergoeden. Dit alles onder voorbehoud van alle andere rechten of acties vanwege IrisCall.
4.2.D. GEGEVENSOVERDRACHT
4.2.10. Via de Mobiele Dienst kan men, onder bepaalde voorwaarden, gegevens overdragen (SMS, WAP over Gsm, GPRS, …). Dit kan op verschillende manieren. Sommige van die manieren worden automatisch ter beschikking gesteld van de Klant, andere zijn afhankelijk van een ad-hoc-optie van de Klant; in dat laatste geval kan de activeringsdatum van de extra dienst verschillend zijn van de activeringsdatum van de IrisCall -dienst.
4.2.11. IrisCall kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gegevensoverdrachtdiensten geleverd door derden, noch voor de inhoud of de wettelijkheid van deze diensten. IrisCall is evenmin verantwoordelijk voor het gebruik van deze diensten door de Klant.
4.2.12. IrisCall kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de toegankelijkheid van de gegevensoverdrachtdiensten, of ze nu door IrisCall geleverd zijn of door derden, noch voor de tijd of de hoeveelheid gegevens die nodig zijn om gewenste informatie te verkrijgen.
4.2.13. De Klant is ervan op de hoogte dat er voor sommige gegevensoverdrachtdiensten specifieke apparatuur en/of programmatuur nodig is.
Zo kan IrisCall dergelijke diensten aanbieden die toegang tot de Mobiele Dienst verlenen zonder dat de Klant hiertoe gebruik dient te maken van zijn toestel voor mobiele telefonie. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn apparatuur en/of programmatuur met de diensten die hij wil gebruiken.
4.2.14. De facturering van bepaalde gegevensoverdrachtdiensten gebeurt niet aan de hand van de communicatietijd maar aan de hand van de hoeveelheid verstuurde informatie. IrisCall kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor factureringsgegevens die door derden worden doorgegeven voor diensten die zij geleverd hebben.
4.2.15. IrisCall kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het aantal en de aard van de beschikbare gegevensoverdrachtdiensten of categorieën.
4.2.E. IrisCall behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de toegang tot bepaalde diensten of informatie geheel of gedeeltelijk af te sluiten of te beperken, dan wel de inhoud of de informatie te wijzigen indien het risico bestaat dat de inhoud van deze diensten of informatie strijdig is met de heersende wetten, de openbare orde of de goede zeden, zoals deze gelden in België of enig ander rec htsgebied van waaruit de IrisCall Dienst toegankelijk is. IrisCall behoudt zich eveneens het recht voor de toegang tot bepaalde diensten of informatie afhankelijk te stellen van o.a. meerdere voorwaarden die kunnen evolueren.

4.3. Vaste Telefonie

4 .3.1. U zal erop toezien dat uw telecommunicatieuitrusting in goede staat van werking en onderhoud is en blijft door een bekwame dienstverlener zodat wij onze Diensten kunnen verlenen via ons systeem.
4 .3.2. U zal de uitrusting niet gebruiken voor enige ongepaste of onwettige toepassing of op een manier die beledigend of op een andere wijzig onwettig zou zijn. U zal ook anderen die toegang hebben tot uw systeem niet toelaten dit te doen.
4 .3.3. U zal enkel BIPT goedgekeurde telefoonuitrusting gebruiken voor koppeling aan het systeem en alle uitrusting zal op elk moment in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik ervan.
4 .3.4. U zal voor de Diensten die door IrisCall verleend worden, betalen binnen de toegestane periode in onze standaard Betalingsvoorwaarden, zoals die van tijd tot tijd aan u worden meegedeeld door IrisCall. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst, ongeacht of u dit gebruik van de Dienst hebt goedgekeurd of niet.
4 .3.5. U zal deze Overeenkomst volledig naleven, alsook alle wijzigingen die van tijd tot tijd aan deze Overeenkomst worden aangebracht. Voorts zal u ook alle redelijk instructies van IrisCall naleven die betrekking hebben op het gebruik van uw telefoonsysteem en de verbetering van onze Dienst.
4 .3.6. In het geval dat wij u uitrusting leveren, zal u IrisCall, alsook diens aangeduide vertegenwoordigers, een redelijke toegang verschaffen, zodat wij u de Dienst kunnen verlenen.
4 .3.7. U zal erop toewijzen dat IrisCall en diens aangeduide vertegenwoordigers een redelijke toegang hebben tot alle vereiste locaties op onderling overeengekomen tijdstippen. In het geval van een noodsituatie zal u toelaten dat alle door IrisCall geleverde en onderhouden uitrustingen worden weggenomen. U dient de betalingsverplichtingen zoals beschreven hieronder in paragraaf D van deze Overeenkomst na te leven.
4 .3.8. U betaalt IrisCall de actuele gepubliceerde tarieven voor onze Diensten zoals aan u meegedeeld.
4 .3.9. U zal ons schriftelijk in kennis stellen indien u enige toevoegingen of wijzigingen wenst aan te brengen aan de lijst van specifieke telefoonlijnen waarover de Dienst gebruikt zal worden of enige andere wijzigingen met betrekking tot uw gebruik.
4 .4. Handtekening van de Klant
IrisCall en de Klant komen overeen dat het invoeren door de Klant van de pincode op zijn gsm geldt als handtekening en hem contractueel bindtvoor de diensten die door IrisCall worden voorgesteld.

5. Facturering en betalingsvoorwaarden

5.1. Elke maand stuurt IrisCall de Klant een factuur, die naast de wettelijk voorgeschreven vermeldingen het volgende bevat: • eventueel de activeringskosten;
• de abonnementsbijdrage volgens de gekozen abonnementsformule;
• bijdragen voor eventuele opties die door de Klant zijn gekozen;
• eventuele bijdragen pro rata voor abonnementen die in de loop van vorige factureringsperiodes gewijzigd zijn;
• de nationale en internationale mobiele communicatiekosten, de kosten voor nationale en internationale vaste communicatie én voor oproepen naar gsm’s;
• alle andere kosten en kredieten voor rekening van de Klant.
Abonnementsbijdragen worden aan het begin van elke factureringsperiode gefactureerd, communicatiekosten aan het einde van elke periode.
5.2. IrisCall kan tussentijdse facturen sturen als het van mening is dat de hoogte van de te factureren bedragen dit rechtvaardigt.
5.3. Alle klachten betreffende facturen moeten schriftelijk brief aan de Klantendienst van IrisCall worden gestuurd binnen drie maanden na de datum van opstelling van de betrokken factuur. Na deze termijn wordt de Klant onherroepelijk geacht het gefactureerde bedrag te aanvaarden. De indiening van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van het niet -betwiste gedeelte. De taxatieregistraties (verslagen van oproepen) die als basis dienen voor de facturering en die door IrisCall worden opgeslagen, primeren boven elk ander bewijs.
5.4. De gefactureerde bedragen moeten binnen een termijn van 10 dagen worden betaald (tenzij op de factuur zelf een langere betalingstermijn is vermeld).
Facturen worden vereffend:
1.via bankoverschrijving door middel van het overschrijvingsformulier bijgesloten bij de factuur, zonder dat wijzigingen worden aangebracht aan de door IrisCall ingevulde gegevens;
2.via domiciliëring:
a) bankdomiciliëring
b) kredietkaartdomiciliëring: Visa, Eurocard, Mastercard, American Express (Amex).
Deze domiciliëring gebeurt via een formulier dat IrisCall ter beschikking stelt.
3. door betaling bij IrisCall, Uitbreidingstraat 60-62, 2600 Antwerpen of Hoveniersstraat 15, 2018 Antwerpen , tijdens de openingsuren (maandag tot vrijdag).
5.5. Bij niet-ontvangst van de factuur kan de Klant van IrisCall een duplicaat vragen. Administratieve kosten ten bedrage van 10 euro kunnen worden aangerekend voor elk duplicaat van een factuur.
5.6. Na afloop van de betalingstermijn wordt de commerciële klant die een factuur niet heeft betaald van rechtswege in gebreke gesteld zonder dat hij hoeft te worden aangemaand, behalve in geval van toepassing van artikel 5.5. Bij deze ingebrekestelling wordt de factuur automatisch en zonder voorafgaande verwittiging van IrisCall verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 7.5 % (voor een overeenkomst afgesloten voor 16/03/2013) en 8.5% (voor overeenkomsten die na 16/03/2013 zijn afgesloten) van het totale bedrag van de factuur, met een minimum van 62 euro. Na afloop van de betalingstermijn zijn verwijlinteresten verschuldigd berekend tegen 2.5% per jaar.
Voor consumenten (privé klanten) bedraagt de rentevoet 2.75%
5.7. Herhaaldelijke achterstand bij betaling die leidt tot het versturen van aanmaningen kan de aanrekening van administratiekosten met zich meebrengen, onverminderd de mogelijkheid geboden door art. 7.1.1 van de onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden. Indien de vermelding op de overschrijving van de Klant niet correct of onvolledig is, worden extra administratieve kosten aangerekend.
5.8. Voor elke weigering van betaling van een gedomicilieerde factuur door de financiële instelling aangesteld door de Klant, kunnen zonder voorafgaande verwittiging administratieve kosten ten bedrage van 9 euro worden aangerekend.
5.9 Bij een abonnementsformule met inbegrepen beltijd kan IrisCall de niet-gebruikte minuten overdragen naar de volgende maand, met als maximum de inbegrepen beltijd per maand. Bij de overstap naar een nieuwe abonnementsformule is de maximumduur die kan overgedragen worden afhankelijk van de inbegrepen beltijd van de nieuwe – door de Klant gekozen – abonnementsformule.

6. Overdracht van de Overeenkomst

6.1. Door IrisCall

IrisCall heeft het recht alle of een deel van zijn contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Klant hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht. De overdracht mag evenwel geen vermindering van de garanties van de Klant tot gevolg hebben.
De Klant kan het overgedragen abonnement zonder vergoeding beëindigen binnen 15 dagen vanaf de kennisgeving van de overdracht, via een aangetekend schrijven ter attentie van de overnemer.

6.2. Door de Klant

De Klant kan de Overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder toestemming van IrisCall. Na aanvaarding door IrisCall van de aanvraag tot overdracht ondertekenen de Klant en de nieuwe klant beiden het overdrachtformulier. De nieuwe klant moet ook een nieuwe abonnementsaanvraag indienen en gaat bij de ondertekening hiervan akkoord met de Algemene Abonnementsvoorwaarden.

7. Opschorting van de Overeenkomst

7.1. Door IrisCall

7.1.1. In geval van niet-betaling van het totaal of een gedeelte van een factuurbedrag op de vervaldag en indien de Klant geen gevolg heeft gegeven aan een schriftelijke aanmaning van IrisCall, waarin een regularisatietermijn van 1 week werd gegeven, kan IrisCall van rechtswege en zonder schadevergoeding de levering van de IrisCall-dienst aan de Klant onmiddellijk opschorten. De opschortingskosten kunnen de Klant aangerekend worden.
7.1.2. Indien de Klant zijn andere verplichtingen ten opzichte van IrisCall, zoals vermeld in deze Algemene Abonnementsvoorwaarden, niet nakomt of de gebruiksvoorwaarden van de IrisCall -dienst niet respecteert, kan IrisCall onmiddellijk zonder ingebrekestelling of schadevergoeding de Tellinkdienst opschorten. IrisCall kan dit ook doen in geval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude. IrisCall behoudt zich het recht voor bij abnormale stijgingen van het verbruik door de Klant als voorzorgsmaatregel de toegang tot de dienst op te schorten, na de klant hiervan
(indien mogelijk) op de hoogte te hebben gesteld.
7.1.3. IrisCall kan onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, de IrisCall -dienst opschorten in gevallen van overmacht of om redenen die te maken hebben met de technische exploitatie. IrisCall verbindt zich ertoe de klanten hierover in de mate van het mogelijke en met alle passende middelen te informeren.
7.1.4. In geval van opschorting conform de artikels 7.1.1 en 7.1.2, worden de Klant opschortingskosten ten bedrage van 15 euro per kaart aangerekend. Bovendien blijft de Klant gehouden alle verplichtingen te respecteren die hem opgelegd worden door de Overeenkomst. Eén maand na de begindatum van de opschorting kan de Overeenkomst automatisch worden beëindigd.

7.2. Door de Klant

De Klant kan een opschorting vragen van zijn abonnement, om welke reden ook, voor een bepaalde termijn die de duur van drie maanden per jaar niet mag overschrijden. Deze periode kan niet verlengd worden. Na maximaal drie maanden wordt het abonnement automatisch gereactiveerd. Opschortings- en reactiveringskosten (ten bedrage van 15 euro per kaart) worden aan de Klant aangerekend.

7.3. Indien de Overeenkomst wordt opgeschort door IrisCall of door de Klant zelf, wordt de einddatum van de Overeenkomst van 12, 15, 24 of 36 maanden contractueel verschoven met de duur van de opschorting.
7.4. De opschorting van de Overeenkomst brengt van rechtswege de opschorting van de eraan verbonden opties mee.

8. Beëindiging

Bij de beëindiging van de Overeenkomst behoudt IrisCall zich het recht voor de Sim-kaart terug te eisen van de Klant.

8.1. Beëindiging door IrisCall

8.1.1. Indien de Klant zich niet in regel gesteld heeft binnen de tien dagen na de opschorting van de Overeenkomst door IrisCall ingevolge de artikels 7.1.1 en 7.1.2, heeft IrisCall het recht schriftelijk onmiddellijk een einde te maken aan de Overeenkomst, zonder opzeggingstermijn noch opzeggingsvergoeding.
8.1.2. IrisCall kan de Overeenkomst ook onmiddellijk verbreken door middel van een aangetekende brief aan de Klant, zonder vooropzeg noch sc hadevergoeding, indien het vaststelt dat de Klant IrisCall foutieve of vervalste, nochtans essentiële informatie (hetgeen blijkt uit het formulier voor de abonnementsaanvraag) gegeven heeft bij de indiening van de abonnementsaanvraag of indien de Klant verzuimd heeft belangrijke wijzigingen met betrekking tot de geleverde informatie mee te delen of indien de Klant de IrisCall dienst gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of een wettelijke of reglementaire bepaling.
8.1.3. IrisCall kan de Overeenkomst van rechtswege onmiddellijk beëindigen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, vereffening of ontbinding van de vennootschap van de Klant.
8.1.4 De Overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden op het ogenblik dat de door de bevoegde Belgische autoriteiten aan IrisCall toegekende exploitatievergunningen verlopen. De beëindiging ingevolge de artikels 8.1.1 en 8.1.2 doet geen afbreuk aan het recht van IrisCall de schade die zij geleden heeft te verhalen op de Klant.

8.2. Beëindiging door de Klant

A. Mobiele Telefonie
A.1. In geval van een Overeenkomst voor onbepaalde duur kan de Klant op gelijk welk ogenblik en kosteloos de Overeenkomst beëindigen.
In geval van een Overeenkomst van bepaalde duur kan de Klant de overeenkomst na zes maanden kosteloos beëindigen (indien beëindiging na looptijd < 6m : vergoeding van max. het abo-geld tot de 6de maand) . Zakelijke Klanten (6 of meer lijnen)zijn gerechtigd een einde te stellen aan de Overeenkomst van bepaalde duur vóór de afloop van minimumduur voorzien in artikel 2.5.3. of voor de overeengekomen periode, voorzover zij daarvoor aan IrisCall een schadevergoeding betalen. Deze schadevergoeding is, per geactiveerde kaart, gelijk aan de helft van de nog te betalen abonnementsbijdragen plus de helft van de eventuele bijdragen voor de contractueel inbegrepen beltijd of het contractueel inbegrepen beltegoed, gerekend tot aan het einde van de genoemde minimumperiode en dit met een maximum van 150 euro per geactiveerde kaart. Deze vergoeding kan niet worden beschouwd als betaling van nog verschuldigde factuurbedragen. Een beëindiging van de Overeenkomst door de Klant dient schriftelijk gebeuren via e-mail, fax, of per post naar IrisCall op het adres vermeld in artikel 13. Dit schrijven vermeldt het gsm- of klantnummer, de naam en het adres van de Klant en is voorzien van handtekening en datum van opstelling van het schrijven.
A.2. Indien er tijdens de looptijd van de overeengekomst een stijging plaatsvindt in de tarieven of een wijziging van de Algemene Abonnementsvoorwaarden –zie artikel 2.6.1- kan de Klant – zoals voorzien in artikel 2.6.2. –de Overeenkomst opzeggen met een gewoon schrijven, en dit zonder dat hij enige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is. In geval van een wijziging van de tarieven moet het schrijven IrisCall bereiken uiterlijk 1 maand na de ontvangst van de 1ste factuur waarop de tariefverhoging werd verrekend. In geval van een wijziging die geen tariefverhoging inhoudt, moet het schrijven IrisCall bereiken uiterlijk 1 maand na de inwerkingtreding van de wijziging.
B. Vaste Telefonie
B.1. U mag de Overeenkomst op eender welk moment opzeggen voor de redenen uiteengezet onder artikel B.2. Indien u de Overeenkomst wenst te beëindigen, dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen. In het geval dat u deze Overeenkomst opzegt zal u gefactureerd worden voor uw Telefoonuitgaven. Dit bedrag zal onmiddellijk inbaar zijn.
B.2. Wijziging van Diensten
IrisCall kan op elk moment de technische specificaties of kenmerken wijzigen, telkens organizatorische, operationele, technische of andere voorwaarden dit vereisen. Wij zullen u enkel op voorhand inlichten indien dergelijke wijzigingen uw gebruik van de dienst beïnvloeden. In geval van noodsituatie, zal u ingelicht worden ten laatste binnen één week na de implementatie van de wijziging. De wijziging geeft u geen recht op enige schadevergoeding.
C. Algemeen
C.1. Bovenop alle andere maatregelen die IrisCall kan nemen, mag IrisCall tijdelijk sommige of alle Diensten opschorten of deze Overeenkomst opzeggen, zonder voorafgaandelijke kennisgeving, noch schadevergoeding en zonder afbreuk te doen aan haar rechten om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen vermeerderd met interest te eisen, in geval:
i. u één of meer bepalingen van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst die u met IrisCall hebt gesloten, overtreedt
ii. u deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst die u hebt met IrisCall verbreekt
iii. faillissementsprocedures of procedures tot het bekomen van gerechtelijk akkoord tegen u worden
ingesteld
iv. een curator wordt aangesteld over enige van uw activa
v. van een liquidatie, of
vi. wij een mogelijk frauduleus gebruik van de Dienst ontdekken.

9. Afstand

Het feit dat één van de partijen op een bepaald moment de strikte toepassing van een van de bepalingen van onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden niet eist, kan niet beschouwd worden als een afstand van de rechten waarover die partij volgens deze Algemene Abonnementsvoorwaarden beschikt. Deze partij kan ook later steeds de strikte naleving van deze bepaling of van de andere bepalingen van onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden eisen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen.

10. Informatie aan de Klant

IrisCall wijst de Klant op mogelijk gevaar bij het gebruik van zijn gsm tijdens het besturen van een voertuig en op de storingen die zijn gsm kan veroorzaken in medische apparatuur of navigatiesystemen. IrisCall kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ten gevolge van de hierboven vermelde factoren optreedt, hetzij bij de Klant, hetzij bij derden.

11. Nietigheid

De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van één clausule van onderhavige Algemene Abonnementsvoorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de overige Algemene Abonnementsvoorwaarden onverlet, behalve indien de Overeenkomst zonder het onrechtmatige beding niet kan voortbestaan.

12. Klachten en geschillen

12.1. Minnelijke schikking

12.1.1. In geval van klachten wendt de Klant zich tot de Klantendienst van IrisCall .
IrisCall NV BE0459 188 102
Uitbreidingstraat 60-62
2600 Antwerpen
tel.: 03 201 96 40
fax: 03 227 09 81
e-mail: mail@IrisCall.com
12.1.2. Indien de Klant niet tevreden is met het antwoord van de Klantendienst van IrisCall, kan hij zich richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie die door de bevoegde instanties werd opgericht en waarmee IrisCall een overeenkomst heeft afgesloten.
Ombudsdienst voor Telecommunicatie
Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel
tel.: 02-223 09 09
fax: 02-219 86 59

12.2. Gerechtelijke regeling

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst dat niet kan beslecht worden tussen IrisCall en de Klant onderling valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

12.3. Toepasselijk recht

Alle bepalingen van de Overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.